INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Który formularz PIT wybrać?

30 kwietnia 2016

Formularze podatkowe

Składając roczną deklarację podatkową musimy wybrać odpowiedni rodzaj druku. Warto pamiętać, że jest on uzależniony nie tylko od źródła przychodu, ale i od sposobu opodatkowania.

PIT-37 i jego charakterystyka

Chcąc złożyć PIT-37 należy spełnić kilka warunków. Na pierwszy plan wysuwa się to, że nasze przychody powinny być uzyskane jedynie na terenie Polski za pośrednictwem płatnika oraz opodatkowane z wykorzystaniem skali podatkowej. Najczęściej są to przychody wynikające ze stosunku pracy, stosunku służbowego i pracy nakładczej, pod uwagę brana jest jednak również działalność wykonywana osobiście w oparciu o umowę o dzieło i prawa autorskie oraz inne prawa majątkowe.

PIT-37 jest przeznaczony też dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia w kraju, a także dla osób, które pobierają renty socjalne i strukturalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, zasiłki pochodzące z ubezpieczenia społecznego oraz tych, które posiadają przychody będące konsekwencją członkostwa w rolniczych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną. Deklaracja PIT-37 uwzględnia także stypendia i świadczenia z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

PIT-36 nie tylko dla prowadzących działalność gospodarczą

PIT-36 to deklaracja stosowana przez tych podatników, którzy zajmują się działalnością gospodarczą opodatkowaną z wykorzystaniem skali podatkowej. Jest to jednak również sposób rozliczania się typowy dla osób, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej przy takim samym sposobie opodatkowania. Po formularz ten sięgają również podatnicy z dochodami uzyskiwanymi za granicą i z najmu oraz ci, którzy do swoich dochodów doliczają te, które zostały uzyskane przez małoletnie dzieci. PIT-36 obejmuje także przychody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście i z emerytury. Nie trzeba więc składać jednorazowo dwóch deklaracji.

PIT-36 L – opodatkowanie liniowe

PIT-36L to formularz przeznaczony zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla tych, które mogą pochwalić się dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej przy opodatkowaniu według dziewiętnastoprocentowej stawki podatku. PIT-28 – deklaracja z ryczałtem Formularz PIT-28 to rozwiązanie skierowane do podatników z dochodami opodatkowanymi ryczałtem. Okazuje się przy tym, że dla urzędu skarbowego znaczenia nie ma to, czy dochody te pochodzą z działalności gospodarczej, umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, czy też z innej umowy o podobnym charakterze.

PIT-38 i problemy z dwoma deklaracjami

Pomimo pewnych podobieństw należy pamiętać o tym, że PIT-38 i PIT-28 to dwie deklaracje o odrębnym charakterze, a w związku z tym nie można wykazać na nich innych dochodów. Jeśli więc podatnik uzyskał przychody ze źródła innego rodzaju, konieczne jest złożenie wszystkich wymaganych prawem dokumentów Zarówno PIT-38, jak i PIT-28 są odrębnymi deklaracjami, nie można na nich wykazać innych dochodów, np. ze stosunku pracy czy działalności wykonywanej osobiście. Jeśli podatnik uzyskał przychody więcej niż z jednego rodzaju źródła, rozliczanego na różnych deklaracjach, musi złożyć wszystkie wymagane deklaracje. Warto też pamiętać o konieczności rozliczenia tych przychodów, które wynikają zarówno z odpłatnego zbycia nieruchomości, jak i praw majątkowych. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma to, w którym roku podatnik nabył nieruchomość lub prawo.

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)