INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Upadłość konsumencka krok po kroku

1 lutego 2017

Upadłość konsumencką może w Polsce ogłosić osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej oraz nie będąca wspólnikiem osobowej spółki handlowej, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki lub jest wspólnikiem spółki partnerskiej. Jak to zrobić? I czy aby na pewno jest to dobre rozwiązanie problemu nadmiernego zadłużenia? - Zagadnieniu przyjrzeli się analitycy GetBack.

Prawidłowo złożony wniosek

Wniosek o upadłość konsumencką składamy do Sądu. Co ważne, wniosek taki złożyć może co do zasady wyłącznie zadłużony konsument. Poza wyjątkowymi sytuacjami określonymi w art. 8 i 9 prawa upadłościowego, o upadłość konsumencką dłużnika nie może wnioskować ani wierzyciel, ani prokurator, ani żadna inna strona poza samym konsumentem. Ponieważ zasadą jest, że postępowanie upadłościowe przysługuje konsumentowi tylko jeden raz na 10 lat, konieczne jest bardzo drobiazgowe przygotowanie wymaganych dokumentów. W przypadku oddalenia wniosku , jego ponowne złożenie możliwe będzie dopiero po upływie dekady. Wyjątki od tej zasady są ściśle określone. Szybsze niż po dekadzie złożenie drugiego wniosku o upadłość konsumencką, możliwe jest wyłącznie, gdy postępowanie zostanie umorzone na wniosek dłużnika, lub jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, a do jego niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności, lub gdy przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. W przypadku gdy wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych, Sąd pozostawi go bez rozpoznania co oznacza, że będzie mógł on zostać złożony po raz kolejny.

Dla pozytywnego rozpatrzenia sprawy niezbędne jest wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek wraz z ich uprawdopodobnieniem. Uprawdopodobnieniem wniosku mogą być zarówno dokumenty (np. odpis umowy kredytowej czy dokumentacja medyczna potwierdzająca ciężką chorobę), jak i dowód z zeznania świadków.

To jednak nie koniec obowiązków po stronie składającego wniosek. Kolejną rzeczą jakiej należy dopilnować, jest wykazanie wszystkich okoliczności i dokumentów w sprawie. Ich nieujawnienie na etapie składania wniosku o upadłość konsumencką, skutkuje oddaleniem wniosku bez oddłużenia (poza wyjątkowymi sytuacjami gdy niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi), może także skutkować odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 522 p.u. dłużnikowi podającemu we wniosku o upadłość nieprawdziwe dane co do stanu majątku, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 złotych. Wraz z wnioskiem o upadłość konsumencką należy złożyć dowód opłaty (z kasy sądu, lub w formie potwierdzenia przelewu na wskazane na stronie internetowej sądu konto bankowe). Istnieje także możliwość oznaczenia pierwszej lub ostatniej strony wniosku znakami opłaty sądowej. W określonych przypadkach wnioskujący może zostać zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej.

Kiedy nie składać wniosku o upadłość konsumencką?

Warto pamiętać, że w kilku określonych sytuacjach prawdopodobieństwo negatywnego rozpatrzenia naszego wniosku bliskie będzie 100%. Sąd oceniając naszą rzetelność płatniczą, szczególną uwagę zwróci na 7 przesłanek.

Przesłanki skutkując oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką przez Sąd to m.in:

  1. Konsument doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.
  2. W stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn, niż na wniosek konsumenta.
  3. W stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu. upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu).
  4. Konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił.
  5. Konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane.
  6. W okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem
  7. Czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

[Źródło: „Upadłość konsumencka. Poradnik”, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/ ]

Ogłoszenie upadłości konsumenta przez Sąd i likwidacja majątku

Po ogłoszeniu przez Sąd upadłości konsumenta, majątek upadłego staje się masą upadłościową, zarządzaną przez wskazanego sądownie syndyka. Na tym etapie umorzone zostają postępowania egzekucyjne względem upadłego, jeżeli takowe się toczyły. Wskazany przez Sąd syndyk w pierwszej kolejności wykona spis majątku konsumenta oraz zweryfikuje roszczenia wierzycieli. Następnie spienięży zajęty majątek i pokryje z uzyskanych środków roszczenia poszczególnych wierzycieli.

Plan spłaty i oddłużenie

By sfinalizować oddłużenie, musimy także zrealizować wyznaczony sądownie plan spłaty, chyba że sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, co może zdarzyć się wyjątkowo, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W innych przypadkach przez okres do 3 lat regulować będziemy w regularnych ratach określoną sądownie część zobowiązań wobec wierzycieli.

Bariery i konsekwencje

Zastosowanie upadłości konsumenckiej w praktyce nie zawsze jest możliwe. Znaczna część wniosków zostaje odrzucona przez Sąd. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości przytaczanych przez BIG Monitor (link), w trakcie 3 kwartałów 2015 roku tylko 57% rozpatrzonych wniosków zakończyło się orzeczeniem upadłości. Wśród głównych barier do pokonania należy ciążący na dłużniku obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wniosek. Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej również należą do poważnych: jest to utrata majątku (może być to dorobek życia) oraz w niektórych przypadkach nawet wieloletnia utrata zdolności kredytowej. Samo postępowanie – w wyniku przeciążenia Sądów – może trwać także dłuższy okres czasu. W określonych sytuacjach szybszym i mniej szkodliwym rozwiązaniem (pozwalającym np. zachować mieszkanie) może okazać się np. ugoda z wierzycielami. Każdy przypadek wymaga jednak indywidualnej analizy.

Artykuł podesłano dzięki uprzejmości specjalistów GetBack S.A. firmy zajmującej się skuteczną windykacją.

Zdjęcie pobrano ze strony www.freedigitalphotos.net.

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)