INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o.

27 stycznia 2022

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. może okazać się korzystne ze względów podatkowych. Jak przeprowadzić cały proces? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w niniejszym artykule.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. - wymagany plan

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. wymaga sporządzenia planu przekształcenia, który musi zawierać:

- podstawowe dane przekształcanej spółki komandytowej;

- informacje odnośnie sposobu przekształcenia, wartości udziałów kapitałowych, a także zasad przekształcenia;

- informacje dotyczące wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;

- zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej.

Do planu wymagane jest również dołączenie załączników, wśród których obligatoryjnie musi znajdować się projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki przekształconej oraz sprawozdanie finansowe. Sam plan przekształcenia sporządzany jest w formie zwykłej pisemnej i nie wymaga badania przez biegłego rewidenta.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. - etapy

Przygotowanie planu przekształcenia spółki pozwala przejść do kolejnych czynności, do których należy powzięcie uchwały o przekształceniu spółki, a także powołanie członków organów spółki przekształcanej i zawarcie umowy spółki przekształcanej. W tym miejscu warto podkreślić, że wspomniana uchwała o przekształceniu spółki musi przyjąć formę aktu notarialnego. Następnie pozostaje już tylko złożenie wniosku do KRS o wpis spółki przekształconej oraz załączenie do niego wniosku (oświadczenia) o ogłoszenie przekształcenia spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia spółki komandytowej z rejestru, co sprawia, że nie trzeba składać kolejnego wniosku.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. - koszty

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. wymaga poniesienia kosztów do których zalicza się opłatę sądową za wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), która wynosi 600 złotych, a także taksę notarialną. Wysokość tej drugiej wynika z wysokości ustalonego w umowie kapitału zakładowego spółki przekształconej i jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie taksy notarialnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to wymagający proces, a pomóc w jego skutecznym przeprowadzeniu może kancelaria radcy prawnego. Znajomość przepisów oraz doświadczenie zagwarantuje, że wszystkie etapy będą zrealizowane z należytą starannością.

Artykuł partnera

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)