INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów

31 października 2016

Celem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest wyrażenie pisemnej opinii (wraz z raportem uzupełniającym) na temat zgodności takiego sprawozdania z zasadami rachunkowości oraz sprawdzeniu czy rzetelnie przedstawia ono sytuację majątkową i finansową organizacji.

Takie badanie ma zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Biegły rewident weryfikuje czy księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe, które na ich podstawie zostało sporządzone, są wolne od uchybień, czy nie zostały pominięte żadne istotne informacje, a znajdujące się informacje zostały przedstawione w sposób rzetelny i przejrzysty.

Przed sformułowaniem opinii, biegły rewident rekomenduje potrzebne zmiany i pomaga znaleźć rozwiązania wykrytych problemów. Badanie sprawozdania finansowego może zlecić każda jednostka, przy czym należy pamiętać, że zlecenie takiego badania nie musi od razu oznaczać poszukiwania ewentualnych winnych błędów, a jedynie możliwość poprawy funkcjonowania organizacji. W przypadku jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń to taka pozytywna opinia wydana przez biegłego rewidenta działa na korzyść spółki poprzez potwierdzenie jej wiarygodności.

W świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych za rok 2016 będą musiały zostać poddane sprawozdania takich jednostek jak grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego itd. oraz pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły minimum 2 z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość co najmniej 5.000.000 euro (wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie NBP obowiązującym w danym dniu bilansowym).

Przychody o których mowa wyżej podlegają pomniejszeniu o zwroty, rabaty, opusty i skonta (czyli zmniejszania obrotów).

Na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok kalendarzowy jednostki (których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym) mają czas do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dopiero od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego zaczyna upływać 15-dniowy termin, w którym należy złożyć dane sprawozdanie we właściwym rejestrze sądowym.

Za niedopełnienie tego obowiązku na jednostkę mogą zostać nałożone sankcje karne za wykroczenie skarbowe. Takimi sankcjami może zostać nałożony kierownik jednostki, gdyż to on jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości (w tym również dotyczących badania sprawozdań finansowych).

Autor: Rachexpert.pl - biuro rachunkowe z Wrocławia

Artykuł sponsorowany

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)